Topogrāfiskā uzmērīšana

Zemes gabala topogrāfiskā uzmērīšana nav tikai precīzs teritorijas attēlojums. Šajā plānā tiek attēlots reljefa raksturojums vissmalkākajās detaļās. Topogrāfiskās uzmērīšanas rezultāts ir teritorijas topogrāfiskais plāns, kas ietver situācijas elementus, pazemes inženierkomunikācijas, un citu objektu kartogrāfisko attēlu ar to metriskajiem un tehniskajiem parametriem. Topogrāfiskais plāns tiek izgatavots uz papīra un/vai elektroniskā formātā. (*.DWG vai/un *.DGN)

Zemes kadastrālā uzmērīšana

Zemes kadastrālā uzmērīšana ietver zemes robežu plāna, zemes vienības daļas robežu plāna, situācijas plāna, apgrūtinājumu plāna izgatavošanu.

Zemes ierīcības projektu izstrāde

Zemes ierīcības projekts ir teritorijas plānošanas dokumentu kopums ar grafisko daļu un paskaidrojuma rakstu. Tas ir kādai teritorijas daļai, nekustamajam īpašumam vai zemesgabalam izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts.

Izpildmērījumi

Jaunizbūvēto vai atjaunoto ēku, meliorācijas grāvja, ceļa, apakšzemes komunikāciju un citu virszemes situācijas elementu izpildmērījuma plāna izgatavošana. Izpilddokumentācija ir grafiskais materiāls, kas atspoguļo projektēšanas rezultātā faktisko izpildi un būvobjekta elementus rekonstrukcijas procesā.

Inženierģeodēziskie darbi

Būvju konstrukcijas deformāciju noteikšana un monitorings.
Būvasu nospraušana un būvasu nospraušanas akta sagatavošana ir nepieciešama, lai projektēto būvi uzbūvētu precīzi un atbilstoši izstrādātājām būvprojektam. Pirms būvdarbu uzsākšanas sertificēts mērnieks veic būvasu nospraušanu apvidū. 

Aerofotogrāfēšana

Aerofotografēšana - teritorijas fotografēšana noteiktā augstumā no virsmas, izmantojot aero kameru, kas ir uzstādīta uz lidaparāta. Dati, kas iegūti aerofotografēšanas laikā, ir īpaši noderīgi topogrāfiskajā un kadastrālajā uzmērīšanā un tilpuma aprēķinu veikšanā.

3D lāzerskenēšana / LiDAR

LiDAR ir tālizpētes tehnoloģija, kas mēra attālumu no skenera, līdz mērķim ar lāzera stara impulsu un analizē atstaroto gaismu. Izmantojot LiDAR var dabūt būtisku informāciju par virsmas augstumiem, ēkas izvietojumu, teritorijas aprakstošo daļu un meža vidējo koku augstumu, kā arī atsevišķu elementu informāciju, kas atrodas virszemē.

Tilpuma aprēķini

Tilpuma aprēķina veikšanā būtiskākais ir sagatavot precīzu reljefa modeli no punktu mākoņiem, kas iegūti veicot lāzerskenēšanu vai aerofotografēšanu. Reljefa modelim ir jāatbilst esošajai situācijai apvidū, tādēļ ir svarīgi izvēlēties pareizo uzmērīšanas metodi atkarībā no uzmērāmā objekta raksturojuma. Izvēlēties pareizo uzmērīšanas metodi palīdzēs A-GEO speciālisti.

Ūdenstilpņu kartēšana

Izmantojot jaunākās paaudzes instrumentus sniedzam ūdenstilpņu gultnes kartēšanas pakalpojumus jeb gultnes dziļumu kartes izgatavošanu. 

Konsultācijas

Mēs sniedzam konsultācijas mērniecībā un arī apmācību mērniecības iekārtu lietošanā.